Dard Huyo Har Shae Tay Havey

Janr Ta Hayatey Makhey Makh Jo Dang Hujay

 

Rang Ha Wikhryal Ean Chodharey

Janr Ta Shafaq Tay Sij Lathay Jo Rang Hujay

 

Khan Pal Me Rasto Katjey Wiyo

Janr Ta Ho Kenh Raah Arangey Sang Hujay

 

Advertisements